Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 800 600 g-lawfirm

Η βεβαίωση συνολικά 3 παραβάσεων, εντός έτους, συνεπάγεται, την υποχρέωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, να σφραγίσει το κατάστημα, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, κατόπιν, απόφασης του Διοικητή αυτής.

Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση, μπορεί να αμυνθεί κατά της ως άνω απόφασης σφράγισης, μέσω της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων και μέσω της άσκησης προσφυγής και αίτησης αναστολής στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

Διαδικασία αντιρρήσεων

Αφού επιδοθεί πρόσκληση, μπορούν να υποβληθούν, εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, τυχόν αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις, αφορούν στο χρόνο εκτέλεσης του μέτρου της σφράγισης, προκειμένου ιδίως να γίνει δυνατή η απομάκρυνση από το κατάστημα ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων ή η τακτοποίηση λοιπών εκκρεμοτήτων. Αντιρρήσεις σχετικά με τη στοιχειοθέτηση των βεβαιωθεισών παραβάσεων απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επί των αντιρρήσεων, αποφαίνεται η οικεία αστυνομική αρχή εντός τριών (3) ημερών. Εάν η αστυνομική αρχή δεν αποφανθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι αντιρρήσεις θεωρούνται απορριφθείσες.

Συνεπώς, μέσω της διαδικασίας των αντιρρήσεων, μπορεί, μόνον, να καθυστερήσει, η εκτέλεση της απόφασης σφράγισης.

Διαδικασία προσφυγής και αίτησης αναστολής

Κατά της απόφασης σφράγισης, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, στο κατά τόπον αρμόδιο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο. Με την ως άνω προσφυγή, μπορούν να προβάλλονται λόγοι που αφορούν την ανυπαρξία ή την ακυρότητα των βεβαιωμένων παραβάσεων.

Εν συνεχεία, μπορεί να ασκηθεί και αίτηση αναστολής της απόφασης σφράγισης, έως την έκδοση απόφασης επί της ως άνω προσφυγής. Με την ως άνω αίτηση αναστολής, μπορούν να προβάλλονται λόγοι που αφορούν την ανάγκη αναστολής της εκτέλεσης, της απόφασης σφράγισης.

Για την ευδοκίμηση της αίτησης αναστολής, πρέπει να γίνεται επίκληση είτε στην πρόδηλη βασιμότητα των λόγων που περιέχονται στην οικεία προσφυγή είτε στην ανεπανόρθωτη βλάβη που θα προκληθεί εξαιτίας της άμεσης εκτέλεσης της απόφασης σφράγισης.

Όσον αφορά την πρόδηλη βασιμότητα των λόγων που περιέχονται στην οικεία προσφυγή, αυτοί πρέπει να ερείδονται σε σχετική παγιωμένη νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρβλ. ΕΑ ΣτΕ Ολομ. 496/2011), ώστε να καθίσταται πρόδηλη η έκβαση της δίκης. Προβαλλόμενοι με τη σχετική προσφυγή λόγοι, οι οποίοι απαιτούν ενδελεχή έρευνα του νομικού και πραγματικού μέρους της υπόθεσης, δεν δικαιολογούν την αναστολή της απόφασης σφράγισης.

Όσον αφορά την επίκληση της ανεπανόρθωτης βλάβης, πρέπει να αποδεικνύεται ότι θα επέλθει στην επιχείρηση του οικονομικός κλονισμός, λόγω της αποστέρησης σχετικών εσόδων και της αδυναμίας εκπλήρωσης των ανειλημμένων οικονομικών του υποχρεώσεων, που συνίστανται στη δαπάνες μισθίου και μισθοδοσίας προσωπικού και στην υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος με την ανωτέρω βλάβη.

Συνεπώς, η επιτυχής έκβαση της αίτησης αναστολής, επιτρέπει στην επιχείρηση να συνεχίσει τη λειτουργία της, μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής και την έκδοση απόφασης επ’ αυτής.