Νομικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης βάσει των αναγκών του πελάτη
0

Αφοσίωση στις ανάγκες σας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας βασίζονται στις αρχές της εμπιστευτικότητας, της αξιοπιστίας, της ειλικρίνειας και της αμοιβαίας κατανόησης. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός κλίματος που θα ευνοεί την εγκαθίδρυση μιας μακρόπνοης και δημιουργικής συνεργασίας με τους εντολείς και τους συνεργάτες μας.

Εμπορικό δίκαιο

Η εταιρία μας προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υπηρεσιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου, με γνώμονα την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων

Εργατικό δίκαιο

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και σύνταξη γνωμοδοτήσεων για εργοδότες και εργαζομένους σχετικά με κάθε είδους ζήτημα Εργατικού Δικαίου

Οικογενειακό δίκαιο

Σεβόμενοι τον ιερό θεσμό της οικογένειας, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την αρμονία των σχέσεων αυτών με ανώδυνη επίλυση των οικογενειακών διαφορών.

Εμπράγματο δίκαιο – Κτηματολόγιο

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, τόσο σε αναδόχους που έχουν αναλάβει την κτηματογράφηση όσο και σε ιδιώτες που επιθυμούν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους, να συμπληρώσουν – διορθώσουν στοιχεία κλπ

Ενοχικό δίκαιο

Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, με γνώμονα την οικονομικότερη και ταχύτερη επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεων και αποζημιώσεων κάθε φύσεως.

Τραπεζικό δίκαιο

Άρτια κατάρτιση και συνεχή ενημέρωση για τις νέες νομοθετικές εξελίξεις πάνω στον τομέα τόσο της αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων

Ποινικό δίκαιο

Αποτελεσματική υπεράσπιση του κατηγορουμένου, βαθιά γνώση της υπόθεσης και κατάλληλους χειρισμούς όσο το δυνατόν νωρίτερα στην πορεία της εξέλιξής της υπόθεσης.

Φορολογικό δίκαιο

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν σε φόρους, πρόστιμα, δασμούς και τέλη.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Πλήρη νομική και συμβουλευτική κάλυψη, τόσο κατά το στάδιο ίδρυσης, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα.