Κανόνας de minimis και Προσωρινό πλαίσιο COVID-19 (2020/C 91 I/01)

Κανόνας de minimis και Προσωρινό πλαίσιο COVID-19 (2020/C 91 I/01)

Κανόνας de minimis και Προσωρινό πλαίσιο COVID-19 (2020/C 91 I/01) 150 150 supphoenix

Κανόνας de minimis

Κανόνας de minimis και Προσωρινό πλαίσιο COVID-19 (2020/C 91 I/01)

Ο κανόνας De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ ειδικά για τον τομέα των οδικών μεταφορών).

Διέπει μεταξύ άλλων και το επενδυτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ελλάδας και εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας όπως 1) ενισχύσεις υπό μορφή δανείων, εφόσον το ποσό τους έχει υπολογιστεί με βάση τα επιτόκια της αγοράς που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, 2) ενισχύσεις σε εισφορές κεφαλαίου (επιχορηγήσεις), εφόσον το συνολικό ποσό της κρατικής εισφοράς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, 3) ενισχύσεις σε παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου εάν το οικείο καθεστώς παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου παρέχει κεφάλαια στην κάθε αποδέκτρια επιχείρηση μόνο μέχρι το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και 4) ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων δανείων, εφόσον το καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του δανείου δεν υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ (ή 750.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών μεταφορών).

Κανόνας de minimis και Προσωρινό πλαίσιο COVID-19 (2020/C 91 I/01)

Προσωρινό πλαίσιο COVID-19 (2020/C 91 I/01)

Οι ενισχύσεις με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών πλεονεκτημάτων που χορηγούνται σύμφωνα με το  «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», διέπονται από τους εξής κανόνες:

α) δεν υπερβαίνουν τα 800.000 EUR ανά επιχείρηση υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών, φορολογικών πλεονεκτημάτων ή πλεονεκτημάτων πληρωμών. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης,

β) χορηγούνται βάσει καθεστώτος με εκτιμώμενο προϋπολογισμό,

γ) μπορούν να χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Επίσης, μπορούν να χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και/ή επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της έξαρσης της νόσου COVID-19,

δ) χορηγούνται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και

ε) όσες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων συνοδεύονται από την υποχρέωση μη μετακύλισής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και δεν καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Ειδικά για τους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ισχύουν επιπλέον ειδικότεροι όροι.