Γονικές παροχές ή δωρεές μετρητών και αφορολόγητο όριο

Γονικές παροχές ή δωρεές μετρητών και αφορολόγητο όριο

Γονικές παροχές ή δωρεές μετρητών και αφορολόγητο όριο

Γονικές παροχές ή δωρεές μετρητών και αφορολόγητο όριο 950 750 g-lawfirm

Από 01/10/2021, η δωρεά ή γονική παροχή, χρηματικών ποσών, προς τους συγγενείς της Α’ κατηγορίας (σύζυγοι, παιδιά, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια), η οποία διενεργείται με μεταφορά χρημάτων μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, φορολογείται με συντελεστή 10%, μετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού 800.000 ευρώ.

Όσον αφορά το αφορολόγητο όριο των € 800.000, επισημαίνονται τα εξής:

  • Μέσω του αφορολόγητου ορίου των € 800.000, είναι δυνατή η μεταβίβαση μεγάλων χρηματικών ποσών με πλήρη κάλυψη «πόθεν έσχες» και τεκμηρίων διαβίωσης για τον ωφελούμενο. Ωστόσο, οι δωρητές ή παρέχοντες, θα πρέπει να καλύπτουν τα ποσά αυτά με βάση τα εισοδήματά τους, άλλως θεωρούνται τεκμήρια.
  • Για να εξασφαλιστεί το αφορολόγητο όριο των € 800.000, θα πρέπει, αποκλειστικά, τα ποσά αυτά να μεταφέρονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, δηλαδή να υπάρχει παραστατικό μεταφοράς χρηματικού ποσού από το λογαριασμό του δωρητή ή παρέχοντα, στο λογαριασμό του δωρεοδόχου ή αποκτώντα. Σε κάθε άλλη περίπτωση (πχ κατάθεση σε λογαριασμό, μετρητά κλπ) δεν ισχύει το αφορολόγητο και επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο Ευρώ.

Για δικαιούχους που υπάγονται στη Β’ κατηγορία*, η δωρεά ή γονική παροχή, χρηματικών ποσών, υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 20% και για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία** με συντελεστή 40%. Επισημαίνεται, δε, ότι οι εν λόγω δωρεές και γονικές παροχές, δεν συνυπολογίζονται στην, αιτία θανάτου, κτήση περιουσίας, μεταξύ των αυτών προσώπων.  Από τον φόρο, δε, που προκύπτει, εκπίπτει, ο φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές και ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές και γονικές παροχές κινητών που έγιναν εκεί.

*Στη Β’ κατηγορία συγγένειας υπάγονται: α) οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών, β) οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) τα εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε, δ) οι κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού, ε) οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), στ) οι συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) οι πατριοί και οι μητριές, η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί – νύφες) και ι) οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί – πεθερές).

**Στη Γ΄ κατηγορία υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του κληρονομουμένου ή εξωτικός.