Φορολογικό δίκαιο

Νομικές Υπηρεσίες

Η εταιρία μας, παραμένοντας διαρκώς ενημερωμένη σχετικά με τις νομοθετικές εξελίξεις σε θέματα φορολογικά, ασφαλιστικά κλπ, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για θέματα που αφορούν σε φόρους, πρόστιμα, δασμούς και τέλη, υποστηρίζοντας τους εντολείς μας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων, αλλά και εκπροσωπώντας τους σε εξωδικαστικές ή δικαστικές διαφορές τους με τις Φορολογικές Αρχές.

Φορολογικό δίκαιο

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε Νομική βοήθεια.