Εργατικό δίκαιο

Νομικές Υπηρεσίες

Η εταιρία μας αναλαμβάνει:

01. Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων για εργοδότες και εργαζομένους σχετικά με κάθε είδους ζήτημα Εργατικού Δικαίου

02. Την εξωδικαστική επίλυση εργατικών διαφορών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, με σκοπό την επίτευξη μιας συμβιβαστικής συμφωνίας προς όφελος αμφοτέρων μερών

03. Την εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για κάθε είδους υπόθεση (υποβολή αίτησης διενέργειας εργατικής διαφοράς, αντίκρουση δελτίων ελέγχων και πράξεων επιβολής προστίμων κλπ.)

04. Την εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής

05. Την άσκηση όλων των ένδικων μέσων για την αποτελεσματική προστασία και δικαστική διεκδίκηση των εργατικών δικαιωμάτων

06. Τον νομικό έλεγχο των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της επιχείρησης και της εν γένει εργασιακής πολιτικής που ακολουθεί ο εργοδότης, καθώς και της εναρμόνισης αυτών στο κείμενο νομοθετικό πλαίσιο

Εργατικό δίκαιο

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε Νομική βοήθεια.