Ενοχικό δίκαιο

Νομικές Υπηρεσίες

Η φιλοσοφία της εταιρίας μας δίνει έμφαση στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, έχοντας ως γνώμονα την οικονομικότερη και ταχύτερη επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεων και αποζημιώσεων κάθε φύσεως. Κατόπιν λεπτομερούς έρευνας και εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, η εταιρία μας αναλαμβάνει την δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεων και καλύπτει όλες τις διαδικασίες μέχρι την αναγκαστική εκτέλεση.

Ειδικότερα η διαδικασία της είσπραξης απαιτήσεων δια της δικαστικής οδού χωρίζεται στο στάδιο της έκδοσης του εκτελεστού τίτλου (δικαστική απόφαση, διαταγή πληρωμής κτλ.) βάσει του οποίου θα λάβει χώρα η αναγκαστική εκτέλεση και στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει της οποίας τελικώς θα εισπραχθούν τα οφειλόμενα, όπως κατάσχεση κινητής (αξιογράφων, μετοχών, εταιρικών μεριδίων, εμπορευμάτων, οχημάτων, χρημάτων κτλ.) και ακίνητης περιουσίας ή κατάσχεση απαιτήσεων που διατηρεί ο οφειλέτης έναντι τρίτων (κατάσχεση εις χείρας τρίτου)

Ενδεικτικά:

01. Πνευματικά Δικαιώματα

02. Δυσφήμιση

03. Παραβίαση εμπορικών σημάτων

04. Προσβολή προσωπικότητας

05. Ατυχήματα

06. Είσπραξη οφειλών

07. Έκδοση εκτελεστών τίτλων

08. Διαδικασία Αναγκαστικής Εκτέλεσης

09. Αστική Ευθύνη

10. Αδικοπραξίες

Ενοχικό δίκαιο

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε Νομική βοήθεια.