ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 696 464 g-lawfirm

Στα πλαίσια της εγγραφής και επανεγγραφής των αθλητικών σωματείων στο μητρώο της Γ.Γ.Α. και της χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999, θα πρέπει να εναρμονιστούν τα καταστατικά των αθλητικών σωματείων με τις διατάξεις του αθλητικού Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ121/Α΄) όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τους Ν. 2858/2000 (άρθρο 1, παρ.1), ΦΕΚ 247/Α, Ν. 2947/2001 (άρθρο 18, παρ. 1 και άρθρο 20, παρ.12), ΦΕΚ 228/Α, Ν. 3057/2002 (άρθρο 73 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6), ΦΕΚ 239/Α, Ν. 3479/2006 (άρθρο 28, παρ. 1 και άρθρο 29 παρ. 5), ΦΕΚ 152/Α και Ν. 4049/2012 (άρθρο 16, παρ. 1 και άρθρο 19, παρ. 1 και 2), ΦΕΚ 35/Α.

Όσον αφορά την εναρμόνιση των καταστατικών, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εξής σημεία:

  • Το καταστατικό θα πρέπει να περιέχει, αναλυτικά και εξαντλητικά αναφερόμενα, τα οριζόμενα στα άρθρα 2 «Μέλη» παρ. 2, 3, 4 και 5 του Ν.2725/99, 3 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί» του Ν.2725/99, όπως ισχύει, 6 «Βιβλία» του Ν.2725/99, 7 «Υποχρεώσεις – Δικαιώματα» παρ. 2, 6, 7, 9 και 10 του Ν. 2725/99, όπως  ισχύει και 31 «Προπονητής» παρ. 1, 5, 6 (πρώτο εδάφιο) και 11.
  • ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΗΜΑ: Το σωματείο δεν επιτρέπεται να έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, η δε επωνυμία του σωματείου θα πρέπει να είναι διατυπωμένη (ολογράφως) στην ελληνική γλώσσα. Σε  περίπτωση  που  ορίζεται διακριτικός  τίτλος, αυτός θα πρέπει να προκύπτει από την επωνυμία  του σωματείου. Για την εκπροσώπηση του σωματείου στο εξωτερικό δύναται να ορίζεται ως επωνυμία του στην αγγλική γλώσσα η ακριβής μετάφραση της επωνυμίας του σωματείου.
  • ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός του αθλητικού σωματείου να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 1 «Έννοια-Σκοπός» του Ν. 2725/1999. Θα πρέπει να ορίζονται οι συγκεκριμένοι κλάδοι άθλησης των οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη επιδιώκει το σωματείο, καθώς και η διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης ή κατάργησης υφισταμένων. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και κλάδους άθλησης που θα καλλιεργήσει το σωματείο στο μέλλον.
  • ΕΔΡΑ: Θα πρέπει να προσδιορίζεται η έδρα του σωματείου, δηλαδή η συγκεκριμένη πόλη (Δήμος) στην οποία λειτουργεί το σωματείο.
  • ΜΕΛΗ: Να μην γίνονται διακρίσεις των μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 «Μέλη» του Ν. 2725/99
  • ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ: Τα κωλύματα των μελών θα πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί» του Ν. 2725/99, όπως ισχύει.
  • Δ.Σ.: Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 4 «Διοικητικό Συμβούλιο» του Ν. 2725/1999. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ορίζεται επακριβώς ο αριθμός των μελών του Δ.Σ., καθώς  επίσης  και  ο  συγκεκριμένος  χρόνος της θητείας του. Επίσης, η νόμιμη συγκρότηση δεν πρέπει να συγχέεται με τη νόμιμη λήψη αποφάσεων (απαρτία), ενώ τα αξιώματα του Δ.Σ. να είναι ισάριθμα με τα μέλη του Δ.Σ. και να περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε αξιώματος.
  • ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: Στο καταστατικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως ακροτελεύτια διάταξη η ακόλουθη φράση “Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζετε και διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών.»

Σημείωση: στο καταστατικό δε θα πρέπει να περιέχονται διατάξεις για την ίδρυση παραρτημάτων και αναφορές σε χρεόγραφα.