Εμπορικό δίκαιο

Νομικές Υπηρεσίες

Η εταιρία μας προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα νομικών υπηρεσιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου, με γνώμονα την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και την αποφυγή περιττών δικαστικών διενέξεων:

01. Παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης

02. Ίδρυση κάθε τύπου επιχειρήσεων

03. Εμπορικές συμβάσεις, συμβάσεις συνεργασίας, συμβάσεις έργου κ.λπ.

04. Αντιπροσώπευση εταιριών ενώπιον δημόσιων αρχών και κάθε βαθμίδας δικαστηρίου

05. Ενδοεταιρικές διεργασίες και διενέξεις (σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών συμβουλίων, αποχώρηση ή αποκλεισμός εταίρου, δικαιώματα μειοψηφίας, αίτηση διαχειριστικού ελέγχου, εταιρική αγωγή, αγωγή λογοδοσίας, προσβολή αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου κλπ)

Εμπορικό δίκαιο

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε Νομική βοήθεια.